SDG 13

Klimaatactie

 Klimaatverandering heeft een effect op elk land, op elk continent. Het ontwricht nationale economieën en beïnvloedt levens, met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen, nu en in de toekomst.

 De Europese Unie heeft zichzelf tot doel gesteld om de uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020, met 40% tegen 2030 en 60% in 2040. In het klimaat akkoord is het doel gesteld de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen tegen 2030 en 95% in 2050.

CO2 reductie Meetbaar maken

%

% hernieuwbare energie vergroten

Bij 100% hernieuwbare energie vermindert de CO2 in de atmosfeer met 1.612 gigaton wereldwijd (Drawdown)

%

% hergebruik van materiaal vergroten

Met een recyclingspercentage van 65% kunnen we 2,8 gigaton CO2 vermijden wereldwijd (Drawdown)

%

% snel hernieuwbare grondstoffen

Als het aandeel van  biobased plastic 49% is kunnen we 4,3 gigaton CO2 vermijdden wereldwijd (Drawdown)

%

% biodiversiteit en groen

Indien 30% van alle daken groen zijn en 60%  een koeldak heeft vangen we 0,8 gigaton CO2  (Drawdown)

Positieve impact met SDG: 7, 12, 3, 15

investeer in hernieuwbare energie

Energie opwekking is verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. We moeten het aandeel van CO2-uitstoot bij energie opwekking beperken door het uitbreiden van hernieuwbare bronnen.

Ontwerp voor hergebruik

We verspillen 30% van de wereldwijde voedselproductie. Door efficienter om te gaan met grondstoffen beperken we CO2-uitstoot. Daarom moeten we  “meer doen, met minder” en hergebruik van producten stimuleren.

Vervang fossiele grondstoffen

Door gebruik van reststromen uit de agro industrie kunnen fossiele grondstoffen vervangen worden door snel hernieuwbare materialen. Bijkomend voordeel bij gebruik van deze organische materialen komen geen vluchtige organische stoffen vrij.

CO2 = voeding

CO2 is voedsel voor planten. Gebruik hout uit duurzaam beheerde bossen en  draag bij aan herstel van biodiversiteit en CO2 opslag bij de inrichting van openbare ruimtes en  bouwpojecten. Bijkomend voordeel bomen slaan water op en kunnen hitte stress tegengaan in steden.

tips

greenHouse gas protocol (GHG)

Veel bedrijven en overheden rapporteren hun broeikasgassen in CO2 equivalenten conform de internationale standaard het GHG Protocol. Naast CO2 zijn er ook andere gassen die warmte vasthouden zoals methaan, lachgas, gefluoreerde gassen en waterdamp. Deze gassen worden dan omgerekend naar CO2 equivalenten om het effect te kunnen vergelijken. Het GHG protocol maakt een onderscheid in directe en indirecte emissies. 

Scope 1 zijn de directe emissies als het gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen voor warmte en eigen transportmiddelen. 

Scope 2 zijn de indirecte emissies als gevolg van electriciteitsopwekking voor je organisatie.

Scope 3 zijn de indirecte emissies als gevolg van inkoop van diensten en goederen.

 

 

ambitie I&W

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 3 pijlers gedefinieerd.

Door als inkoper te kiezen voor hernieuwbare energie kun je invloed uit oefenen op het verlagen van de CO2 reductie (pijler 1). Voor electriciteit is het aanbod groter dan voor gas. Groen gas en warmtenetten zijn niet overal eenvoudig te realiseren. Stuur daarom bij aanbestedingen van gebouwen en eigen  transportmiddelen op CO2 als prestatie indicator en beperkt de energie vraag met slimme technieken naast vergroening van energie.

Bij alles wat ingekocht wordt voor een werk, een dienst of producten is  energie gebruikt voor grondstoffen, transport, opslag en productie (pijler 2). Door de CO2 emissies in de keten en tijdens de levensduur inbeeld te brengen krijgt de keten inzicht.

Tenslotte kan een bijdrage geleverd worden door het ter beschikking stellen van locaties voor hernieuwbare energie en ruimte voor innovaties (pijler 3).

klimaatoplossingen

“Wanneer we fossiele brandstoffen verbranden (kolen, olie en gas), cement produceren, vruchtbare bodemsomploegen en bossen vernietigen, zorgen we ervoor dat CO2 in de lucht komt, waardoor warmte door de atmosfeer wordt vastgehouden. Onze veestapel, rijstvelden, stortplaatsen en gaswinningslocaties stoten methaan uit, wat de planeet nog verder opwarmt. Andere broeikasgassen, inclusief lachgas en gefluoriseerde gassen, emitteren via onze landbouwgronden, industriegebieden, koelsystemen en stedelijke gebieden, en voegen zich bij de broeikasgasmix. Het is goed om in gedachten te hebben dat klimaatverandering vele bronnen kent. De oplossing moet dan ook gevonden worden in die bronnen over de hele breedte. Nog afgezien van de schade aan onze planeet, dreigt klimaat verandering onze sociale structuren en het fondament van onze democratie te ondermijden. Dankzij drawdown hebben we alle gereedschappen die we nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan en dankzij Paul en zijn collega’s hebben we nu ook een plan dat ons laat zien hoe we deze moeten inzetten. Aan de slag, zou ik zeggen”, Dr. Jonathan Foley

 

 

 

Voorbeeld projecten en producten

Pin It on Pinterest

Share This