Projecten

Deze organisaties maken de Positieve Impact van hun projecten meetbaar en zichtbaar

Veldstation

In 2020 is de bouw van het Veldstation als vervanging van het Zomerhuis van Het Zeeuwse Landschap dat vorig jaar is gesloopt in opdracht gegeven. In dit project is natuur inclusief bouwen een centraal ontwerp uitgangspunt. In het materiaalgebruik is zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van lokaal, biobased of hergebruikt materiaal.

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > Meervoudige onderhandse aanbesteding gebaseerd op de Best Value methodiek met als basis het voorlopig ontwerp.

Superslim laadplein en deelauto’s

In 2021 hebben gemeente Vlissingen en Provincie Zeeland opdracht gegeven voor een  haalbaarheidsonderzoek en plan van aanpak voor een Super Slim laadplein met slimme elektrische deelauto’s in Vlissingen.

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > Haalbaarheid van de meest optimale oplossing voor de korte en middellange termijn (herontwikkeling Stationsgebied Vlissingen in begin 2023).

Innovatieve sluis

In 2020 is het onderhoud van de binnen-eb-deuren aanbesteed van de grote sluis in Vlissingen. In dit project is gekozen voor een innvatieve techniek waarbij het pannaramawiel is vervangen door een draaikrans. Deze innovatie is robuust, compact, heeft een langere levensduur en is veiliger.

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > Het aandrijfprincipe is bepaald aan de hand van een Multi Criteria Analyse.  Na een proef periode van 1 jaar komende de volgende 6 stuks bewegingswerken aanbod. 

Markt Haven Brouwershaven

In 2021 is de herinrichting van de markt en een deel rond de haven in Brouwershaven Schouwen-Duiveland onder de raamovereenkomst Infrawerken op de markt gebracht. Met deze herinrichting bereidt Brouwershaven zich voor op de toekomst met als doelstelling ‘Het mooiste stadje aan de Grevelingen te blijven’. 

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > De opdrachtnemer dient inzichtelijk te maken welke kansen zij zien om de SDG impact te vergroten. 

Kerkring Renesse

In 2021 is de herinrichting van de Kerkring Renesse door de gemeente Schouwen-Duiveland onder de raamovereenkomst Infrawerken op de markt gebracht. Doel van de herinrichting is het verbeteren van de aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van het centrum en het creëren van een prettigere openbare ruimte.

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > De opdrachtnemer dient inzichtelijk te maken welke kansen zij zien om de SDG impact te vergroten. 

De Dreef

In 2020 is de herinrichting van de Dreef in het dorp Bruinisse door de gemeente Schouwen-Duiveland onder de raamovereenkomst Infrawerken op de markt gebracht. Doel van de herinrichting is het verbeteren van de verblijfskwaliteit en een prettige openbare ruimte.

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > De opdrachtnemer dient inzichtelijk te maken welke kansen zij zien om sociale initatieven en duurzaamheid mee te nemen. 

Leisure Lane

In 2020 heeft Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Kerkrade, Simpleveld en IBA Parkstad B.V. een samenwerkings oveereenkomst gesloten om een recreatieve langzame verkeersroute van 33,4 km te realiseren. 

Opdrachtgever

kaart leisurelane parkstad

De uitvraag > De opdrachtnemer dient inzichtelijk te maken hoe invulling wordt gegeven aan het materiaal paspoort en de zichtbaarheid van het innovatief circulair element. 

OMOP

In 2020 heeft Provincie Limburg een overeenkomst afgesloten voor het Onderhoudsbestek verhardingen met open posten (OMOP). Dit betreft deelopdrachten vanaf de voorbereidende fase tot het moment van uitvoering aan te besteden.

Opdrachtgever

MVI_N570_SROI_PROVINCIELIMBURG

De uitvraag > Middels een plan van aanpak circulaire economie moet de bijdrage om tijdens het contract de mate van circulariteit te verbeteren binnen het beschikbare budget. 

Circulaire schoonmaak

In 2020 heeft Provincie Limburg een overeenkomst afgesloten voor het schoonhouden van het Gouvernement en buiten locaties. Deze opdracht is voorbehouden aan sociale werkbedrijven.  Naast schoonmaak bevat de opdracht het inzamelen van reststromen op kantoor en sanitair.

Opdrachtgever

triple-T trolley

De uitvraag > In het programma van eisen zijn specifieke eisen opgenomen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Circulaire verlichting

In 2020 heeft Provincie Limburg samen met de gemeenten Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen, een nieuw contract af te sluiten voor het leveren en onderhouden van de openbare verlichting. Ongeveer 7500 lichtmasten en 9000 armaturen.

Opdrachtgever

De uitvraag > De minimum criteria voor openverlichting uit de MVI Criteria tool was een geschiktheidseis. Als gunningscriterium is een plan van aannpak voor innovatie en duurzaamheid in de eigen organisatie en in relatie tot de opdracht voor 20% meegewogen.  

Circulair papier

In 2020 heeft Provincie Limburg de afvalstroom kantoorpapier (gebruikt kopieerpapier, karton, kartonnen koffiebekers en papieren handdoeken) en de verwerking hiervan in nieuw kopieerpapier met 100% gerecycelde vezels aan te besteden voor 4 jaar.

 

Opdrachtgever

De uitvraag > Een geldig ISO14001 certificaat was een geschiktheidseis. Als gunningscriterium is een plan van aannpak circulaire papier productie, een logitiek plan voor CO2 reductie en betrouwbaarheid in ophalen voor 50% meegewogen.  

Afval

In 2020 heeft Provincie Limburg besloten een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan voor het ophalen en zo duurzaam /  circulair mogelijk laten verwerken van de afvalststromen: restafval, gft, klein chemisch afval, blik, drankkartonen, glas en koffiedrap.

Opdrachtgever

De uitvraag > Een geldig ISO14001 certificaat was een geschiktheidseis. Als gunningscriterium is een plan van aannpak circulaire verwerking, een logitiek plan voor CO2 reductie en betrouwbaarheid in ophalen voor 50% meegewogen.  

veersteiger

In 2019 heeft de gemeente Goes besloten de veersteiger voor het fiets- en voetveer in Wolphaartsdijk te vernieuwen.

Voor deze uitvraag is gekozen om herbruikbaarheid nu en in de toekomst mee tenemen. De gemeente heeft de bestaande steiger vooraf constructief laten beoordelen voor hergebruik.

Dit is de eerste steiger met een materiaal paspoort.

Opdrachtgever

De uitvraag > Het gebruik van gezonde conserveringsmiddelen en duurzaamhout was een knock-out eis. Waardebehoud van materialen (nu en in de toekomst) was een gunningscriterium. 

Gebouw A

In 2020 heeft Provincie Zeeland de herinrichting van de entree en ontvangruimten om samen te werken met externen gerenoveerd. Doel van de renovatie is om te ontmoeten en samen te werken.

Opdrachtgever

De uitvraag > Het gebruik van biobased producten en energiebesparing stonden centraal in het herontwerp.

N62 Tractaatweg

In 2017 heeft Provincie Zeeland besloten de N62 ‘Tractaatweg’ (100 km/u) in Zeeuws-Vlaanderen van 1 baan naar 2 banen uit te breiden in beide richtingen. Inclusief de bouw van vier nieuwe viaducten.

De N62 is een belangrijke verbindingsweg tussen de zeehavens en het industriegebied van Gent (België) met Terneuzen en Vlissingen (Nederland).

Doel van de verbreding was de doorstroming en de veiligheid van de weg te verbeteren.

Opdrachtgever

De uitvraag > Het gebruik van biobased producten was een knock-out eis. In deze aanbesteding zijn 2 biobased producten voor geschreven. Daarnaast konden de aanbieders kiezen uit een drietal pakketten en moesten ze een pilot formuleren om innovatieve producten toe te passen.

meubilair abdijcomplex

In 2018 heeft Provincie Zeeland een raamovereenkomst afgesloten voor de levering van los meubilair voor het Abdijcomplex, te Middelburg.

De levering bevat bureau’s, bureaustoelen, vergadertafels en -stoelen, lounge werkplekken, kasten en zitjes.

Bij de inrichting van het gebouw is gekozen voor een flexibel kantoorconcept dat uitnodigt tot  samenwerken en elkaar ontmoeten, met als doel het opgavengestuurd werken stimuleren en ondersteunen. 

Opdrachtgever

De uitvraag > In het gunningscriterium is gekozen voor waardebehoud van materialen. door oneindig hergebruik in het ontwerp concreet te maken voor twee producten, een vast bedrag voor terugname op te nemenen refurbishment van het huidige meubilair concreet te maken. 

Rotonde N253

In 2019 heeft Provincie Zeeland besloten tot de aanlegvan een rotonde in de N253 ter hoogte van Sint Anna Ter Muiden.

De N253 is een belangrijke ontsluitingsweg voor (toeristische) bezoekers van Sluis en het vrachtverkeer op de route Terneuzen – Zeebrugge.

Doel van de rotonde is het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming. 

Opdrachtgever

De uitvraag > In het gunningscriterium is gekozen voor het toepassen van de Milieukosten Indicator om de milieu impact door te rekenen, toepassing van biobased materialen, inpassing in de natuurlijke omgeving en het beperken van de overlast tijdesn de bouw. 

locale Papier kringloop

In 2018 heeft Provincie Zeeland besloten om samen met WEPA Nederland de leverancier van hygiene papier een pilot te starten.

Doel van de pilot is om papieren handdoekjes, die gebruikt worden in de sanitaire ruimtes, in te zamelen om te gebruiken als grondstof voor toiletpapier voor Provincie Zeeland. 

Opdrachtgever

Future Lab by Satino was op zoek naar partners voor het ontwikkelen van nieuwe kringlopen naast de papier inzamelen voor hygiene papier wordt getest of hygiene doekjes als grondstof kunnen dienen. 

Pin It on Pinterest

Share This