circulair onderhoud brug| SDG  3, 7, 9, 12

Onderhoud roerbrug N293

De brug over de Roer voldeed als gevolg van het toenemend en zwaarder wordend verkeer in haar huidige situatie niet aan de constructieve veiligheid. 
Het doel van deze opdracht was het versterken van de hoofddraagconstructie van de verkeersbrug, om het veiligheidsniveau van het kunstwerk voor de komende 30 jaar in stand te houden. Dit op een dusdanige wijze dat de doorstroming en verkeersveiligheid op de provinciale weg N293 gegarandeerd blijft.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Opdrachtnemer: Technobeton

Periode: De Meervoudige onderhandse aanbesteding is in juni 2022 gepubliceerd en in augustus 2022 gegund.

Circulair onderhoud 

  • Levensduurverlening
  • Milieukostenindicator
  • Hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen
  • materiaal paspoort
  • bobased curing compound

Circulair onderhoud draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

lage milieu impact

SDG 3.9

In de keuze voor producten wordt rekening gehouden met milieuvervuiling door emissies van gevaarlijke stoffen naar de lucht water en bodem. Met behulp van de Milieukostenindicator (MKI) is gekozen voor lage impact. Een voorbeeld is de toegepaste biobased curing compound. Deze curing compound is gebaseerd op zeewier, waardoor gebruik wordt gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen.

HVO 100

SDG 9.4

Per materiaalsoort wordt de herkomst vastgelegd of het primair of secundair materiaal betreft. Voor de primaire materialen wordt aangegeven of het duurzaam geproduceerd materiaal is en of er gebruik is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Van alle materialen wordt aangegeven of er sprake is van fysieke en/of socio-economische schaarste. Op deze wijze wordt controleerbaar en onderbouwd gestuurd op het optimale gebruik van circulaire producten.

sdg 12 levensduurverlening

SDG 12.5

Er is gekozen voor het verlengen van de levensduur in plaats van het afbreken en nieuw bouwen van de brug. Voor alle vrijgekomen materialen wordt middels de 10R-ladder bepaald hoe materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden. Voor alle toegevoegde materialen wordt aangegeven of en hoe deze materialen in een volgende levenscyclus als materiaal of als grondstof (hoogwaardig) hergebruikt kunnen worden. Op deze wijze wordt de losmaakbaarheid geborgd.

De uitvraag

In deze opdracht is duurzaamheid meegenomen als eis en gunningscriterium.

“Voor deze aanbesteding hebben we gekozen voor het verlengen van de levensduur in plaats van een nieuwe brug. We hebben minder primaire materialen ingekocht waardoor we bijdragen aan ons doel om 50% minder primaire materialen te gebruiken in 2030.”

Maurice Muijrers

Duurzaam GWW, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This