Innovatie | SDG 9, 11, 12, 15

Reconstructie N271

Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep, is groot onderhoud nodig. Bij Plasmolen komt een informatievoorziening met parkeerplaatsen en maatregelen om de oversteek voor langzaam verkeer te faciliteren. 

Voor deze aanbesteding worden de volgende circulaire elementen meegenomen:

  • Geschiktheidseis: CO2 prestatieladder trede 3. Het gaat hierbij om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
  • Subgunningscriterium: Plan van aanpak Circulaire Economie. Binnen budget – tijdens de looptijd van het contract de mate van circulariteit verhogen.
  • Subgunningscriterium: Plan van aanpak minimaliseren stikstofuitstoot op de nabijgelegen stikstof gevoelige Natura 2000 gebieden.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg, Gemeenten Mook en Middelaar en Gemeente Gennep

Opdrachtnemer: 

Inkoop groep: GWW

Periode: De opdracht is nog niet gegund.

Werkzaamheden: Reconstructie N271

Circulaire elementen:
CO2 prestatieladder niveau 3

Plan van aanpak mate van circulariteit verbeteren tijdens de looptijd

Plan van aanpak: beperken Stikstof depositie

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Van belang is om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De veiligheid wordt verbetert. Aan beide kanten van de kern Plasmolen komen snelheidsremmers. De snelheid in Plasmolen wordt 50 km per uur. Er komen meerdere oversteekplaatsen voor langzaam verkeer, dat daar in 2 keer kan oversteken.

Plan van Aanpak om de actieve bijdrage naar het beter sluiten van de (locale) kringloop voor het asfalt- en betonverhardingen.  Samen met de ketenpartners verbeteringen meetbaar en inzichtelijk maken tijdens de looptijd van het contract.

Inschrijver moet aangeven wat het percentage fossiele brandstof is voor al het projectspecifiek in te zetten materieel en andere (stikstof)uitbeperkende maatregelen. Uitleggen hoe deze aangetoond worden en geborgd tijdens de uitvoering en onderhoudsperiode. 

Pin It on Pinterest

Share This