milieu | SDG 3, 7, 8, 9, 13

Duurzame energie

 

Acht provincies hebben in 2018 een inkoopcollectief gevormd voor de uitvoering van een gezamenlijke Europese aanbesteding voor levering van duurzame elektriciteit respectievelijk groen gas.

Eind 2019 heeft dit geleid tot twee overeenkomsten met 100% duurzame energie zonder fossiele brandstoffen.

In de ondertekende overeenkomst elektriciteit is opgenomen om in de laatste 2 leveringsjaren elektriciteit geleverd te krijgen van nog te ontwikkelen projecten (additionaliteit), door bijvoorbeeld duurzame opwek bij infrastructurele projecten.

De ondertekende overeenkomst gas heeft geleid tot 100% groen gas per 1-1-2020, waarmee Provincie Zeeland overgeschakeld is van het fossiele gas naar hernieuwbaar gas.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Zeeland (inkoopcollectief Provincies)

Opdrachtnemer: Greenchoice en Vattenval

CPV-code: 30237280-5  – Toebehoren voor stroomverziening.

Periode: De opdracht gaat in per 1 januari 2020. Contractduur 5 jaar.

Werkzaamheden: Leveren duurzame energie voor provinciale gebouwen en infrastructuur, zoals openbare verlichting, bruggen, tunnels en gemalen. 

CO2 reductie op jaarbasis collectief: 1509 ton CO2 (1,3 mln m3 groengas) en 45036 ton CO2 (81 mln kWh Nederlandse wind)

Bijdragen aan de doelstelling Provincie Zeeland in 2023

%

hernieuwbare energie

kg vermeden CO2 inkoop electra 2023

kg vermeden CO2 inkoop GAS 2023

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

Pin It on Pinterest

Share This