kg minder voedsel verspilling

kg hergebruik van materiaal

kg vermeden CO2 emissies

liters drinkwater bespaard

Wij maken impact doe je mee? 

mail@sdginkoopkompas.nl

SDG 1

1.4 : ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, met name armen en kwetsbaren, tegen 2030 gelijke rechten hebben op economische middelen, basisdiensten, eigendom en controle over land en andere vormen van armoede, erfenissen, natuurlijke hulpbronnen, passende nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering

Onze bijdrage: DEZB is een basisdienst waar iedereen welkom is. Iedereen heeft toegang tot de bibliotheek.

SDG 2

2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren.

Actie: In overleg met de cateraar bespreken waar ze hun voedsel vandaan halen en hoe het assortiment in de tijd naar 100% lokaal en duurzaam kan gaan.

2.5 Tegen 2020 de genetische diversiteit in stand houden van zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, ook aan de hand van zaad- en plantenbanken die op een degelijke manier beheerd en gediversifieerd worden op nationaal, regionaal en internationaal niveau; en de toegang bevorderen tot het eerlijk en billijk delen van voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen.

Onze bijdrage: DEZB heeft een zadenbank aangelegd.

Actie: Zichtbaar maken van de zadenbank op de website.

2.c Maatregelen aannemen die de correcte werking moeten garanderen van de voedselgrondstoffenmarkten en hun afgeleiden en een snelle toegang tot marktinformatie bevorderen, met inbegrip van informatie over voedselreserves, om de extreme volatiliteit van de voedselprijzen te helpen beperken.

Actie: Digitaal inzicht geven over websites en publicaties waar burgers meer informatie kunnen krijgen over voedselreserveren en grondstoffen beschikbaarheid in de wereld.

Voor meer informatie over partners waarmee je kunt samenwerken ga naar het SDG inkoopkompas.

SDG 3

3.5: De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

Onze bijdrage: Er is een project binnen DEZB om mensen te helpen bij het stoppen met roken (livestream).

ACTIE: Biedt een programma aan voor personeelseden die willen stoppen met roken. Om overlast te voorkomen ook buiten een rookverbod instellen en speciale plekken aanwijzen net als op de perons.

3.9 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

Onze bijdrage: Er worden biologische schoonmaakmiddelen ingekocht en de ICT wordt gecertificeerd ontmanteld door de verwerker. Het onkruid wordt op natuurlijke manier verwijderd. ZB is partner in INTERREG-project I-KNOW-HOW

Voor meer informatie over partners waarmee je samen kunt werken ga naar het SDG inkoopkompas.

SDG 4

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

Onze bijdrage: De Bibliotheken in Zeeland geven kinderen, jongeren, ouders en professionals de inspiratie voor een leven lang lezen. Er worden technische voorleeslessen gegeven aan docenten. Bib in de klas en programmas voor kinderdagverblijven, primair en voortgezet onderwijs. https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie.html

4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

Onze bijdrage: Er worden taallessen Nederlands gegeven. https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/volwassenen.html. De bibliotheek bus die de hele provincie door gaat en toegang geeft tot boeken. DEZB heeft een manifeste getekend met partners tegen laaag geleterdheid https://www.dezb.nl/dam/bestanden/over-ons/ZB/2020-0232-manifestlaaggeletterdheid.pdf

4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

Onze bijdrage: DEZB is de universiteitsbibliotheek voor University College Roosevelt en HZ University of Applied Sciences. Tijdens de klimaatweek is er een programma vanuit de ZB opgezet om kennis te delen over dit onderwerp. https://www.dezb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-zb-bibliotheek/buurtcafe-over-energie.html 

 

SDG 5

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

Onze bijdrage: Geen discriminatie in DEZB toegestaan. 

5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting.

ACTIE: Geweld verbaal en fysiek komt voor. Met name de Bali medewerkers hebben hiermee te maken. Bv bedreiging met een pistool. Meer aandacht voor deze situaties en veiligheid van alle medewerkers.

5.5  Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

Onze bijdrage: Verdeling man/vrouw in het Management Team is 3:1 en Raad van Toezicht 3:2

SDG 6

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicatoren bij te dragen:

6.1 Tijdens het event bieden we Ecotapwater aan. Dit bedrijf levert een unieke tapkraan die je kraanwater filtert en omtovert in heerlijk fris plat of bruisend tafelwater. Ook bieden ze herbruikbare, gepersonaliseerde glazen flessen om je tafelwater mooi te serveren. Super duurzaam én veel goedkoper dan gebotteld water. 

6.4 Door te kiezen voor een vegetarisch menu in plaats van vlees besparen we 1500 liter water per deelnemer. Wist je dat dit gelijk staat aan een maand douchen.

Wil je meer weten over de watervoetafdruk ga naar de waterfootprint alliantie

SDG 7

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicator bij te dragen (inicator 7.2):

 • Het KIT is eigendom van gemeente Amsterdam. Omdat de gemeente groene stroom en groen gas inkoopt is het energieverbruik tijdens het event 100% duurzaam.
 • Er zijn electrische oplaadpunten beschikbaar voor de bezoekers van het event.
 • De deelnemers worden gestimuleerd om te komen met het OV. De NS rijdt 100% op Nederlandse wind energie.

Wil je weten hoe de kansen zijn voor hernieuwbare energie van jouw locatie ga naar SDG inkoopkompas.

SDG 8

SDG Nederland heeft er voor gekozen om tijdens het event bij te dragen aan indicator 8.3:

Het event vind plaats in het KIT Royal Tropical Institute. Dit is een broedplaats voor  kennis- en opleiding, en een conferentielocatie voor duurzame ontwikkeling. 

Kijk eens rond en bezoek de pagina van de experts van het KIT.

SDG 9

We willen iedereen die actief is met innovatieve oplossingen die toepasbaar zijn voor het organiseren van een event vragen hun ideeën zichtbaar te maken bij de stand of mail@sdginkoopkompas.nl. Met een focus op:

 • 9.3 producten of diensten van ondernemers die gefinancieerd worden door microkrediet
 • 9.4 schone producten of diensten met een kleine CO2 emissie per unit
 • 9.5 onderzoeken om innovaties op te schalen

SDG 10

Dit event is van en voor iedereen. We laten niemand achter en daarom heeft SDG Nederland ervoor gekozen om aan 10.3 bij te dragen:

 • Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelen.
 • We geven SDG voices een podium om hun ideeën en visie te laten horen.
 • We zorgen voor een diversiteit aan sprekers.
 • Studenten krijgen korting.
 • We bieden werkervaringen door de inzet van vrijwilligers.

Een dilemma dat naar voren kwam tijdens de SDG dialoog  was de historische context van het gebouw. Daarover gaan we graag in gesprek met jullie.

SDG 11

Tijdens dit event is er voor gekozen bij te dragen aan de volgende indicatoren:

11.6.1 We beperken de hoeveelheid afval door te werken met servies en navulflessen water om plastic afval tegen te gaan. Het afval van het event wordt door de gemeente Amsterdam nagescheiden. Dit is dan ook de reden waardoor er minder aparte afvalbakken in het KIT zijn.

11.6.2 Uit de Atlas leefomgevingskwaliteit komt naar voren dat het geluid in de omgeving erg hoog is. Daarnaast is de fijnstof en NOx emissie boven het gemiddelde. Daarom heeft SDG Nederland iedereen gevraagd met het openbaar vervoer te komen. Ben je benieuwd hoe jouw plek scoort? Ga naar Check je plek.

Door de locatie in het KIT wordt er indirect bijgedragen aan 11.4, omdat het een gebouw is dat op de cultureel erfgoed lijst staat.

SDG 12

SDG Nederland heeft er voor gekozen om aan de volgende indicatoren bij te dragen:

12.3 Wist je dat een buffet tot 50% meer voedselafval genereert? Daarom hebben we gekozen voor een walking dinner vegan style.  Met kleinere porties wordt voedselafval verder beperkt.  Omdat warme maaltijden niet naar voedselbanken mogen vanwege voedselveiligheidsregels is gekozen om voornamelijk koude gerechten te serveren. Hiermee kunnen we de maaltijden van de niet opdagers uitdelen via Blije Buren en voorkomen dat dit voedsel verspilt wordt. Met deze maatregelen vermijden we potentieel 30 kg voedselafval tijdens het dinner. Wil je tips ga dan naar samen tegenvoedselverspilling en test hoe verspillingsvrij jij bent.

12.5 Alle spullen die we nodig hebben voor dit event zijn zoveel mogelijk geleend waardoor er geen nieuwe materialen zijn gebruikt. Hierdoor besparen we potentieel 350 kg aan nieuwe materialen. Nieuwe materialen zijn zoveel mogelijk gemaakt met hergebruikt materiaal en het papier is FSC (afkomstig van duurzaam beheerder bossen).

12.7 Door gebruik te maken van het SDG inkoopkompas is er duurzaam ingekocht voor dit event. Wil jij kennis maken met het SDG inkoopkompas meld je dan aan voor het webinar op 23 november mail@sdginkoopkompas.nl .

SDG 13

SDG Nederland heeft een positieve impact op het tegengaan van klimaat verandering 13.2.1 door:

 • Te zoveel mogelijk te kiezen voor lokale seizoensproducten en een vega menu op de SDG action day. We laten zien dat hiermee 600 kg CO2 uitstoot wordt vermeden.
 • We voorkomen kap van bossen voor voedselproductie door geen palmolie en soya te gebruiken in de gerechten.
 • Door te kiezen voor Ecotap besparen we op transport van plastic flessen. Het transport laten we waar dit mogelijk is zoveel mogelijk met duurzame transportmiddelen aanvoeren. Indien dit niet mogelijk is zorgen we voor efficiente belading en slimme routing om emissies te minimaliseren.

Wist je dat het KIT op haar terrein het meest zichtbare en toegankelijkste blauw-groene dak van de stad heeft aangelegd, met hulp van een subsidie van de Gemeente Amsterdam (13.3). Dit dak is gelegen op de begane grond en is voor iedereen toegankelijk, waardoor de techniek van een blauw-groen dak goed zichtbaar is. KIT heeft tijdens de subsidieaanvraag veel samengewerkt met Rooftop Revolution, een van de inwoners van het SDG House. 

SDG 14

SDG Nederland heeft er voor gekozen om bij te dragen aan het leven in water tijdens het event:

14.1  Door gebruik te maken van ecologische schoonmaakmiddelen door het KIT voorkomen we dat er stoffen en microplastics in het water komen die via de zuivering niet afgebroken worden en in de zee worden geloosd.

14.1 Dor het vermijden van eenmalig plastic en wegwerp spullen wordt voorkomen dat er zwerfafval via de grachten in de zee komt.

Zorg dat je geen eenmalige drinkfles gebruikt, maar kies voor een hervulbare variant zoals een Dopper The message is the bottle!

SDG 15

SDG Nederland heeft er voor gekozen voor een bijzondere attenties om via het Land van Ons bij te dragen aan het beschermen en versterken van leven op land.

Het grootste deel van de Nederlandse grond is landbouwgrond en daar is het verlies van biodiversiteit ten opzichte van 60 jaar geleden het grootst. Land van Ons wil de basis worden voor een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’, maar dan voor landbouwgrond. Een grote buffer verantwoord gebruikte grond die het fundament vormt onder een duurzame biodiversiteit.  Samen met de boer maken ze duurzame keuzes in de vorm van gewas, de manier van beplanten, inrichten en beheren van de akkers. Op deze manier ontstaan weer meer plekken waar een rijk bodemleven is en beschutting voor allerlei soorten planten, dieren en insecten. Door de akkers te voorzien van bomen, hagen en struwelen wordt ons landschap diverser en kun je je weer verwonderen over wat je ziet.

De ambitie van Land van Ons is een nieuwe ecologische hoofdstructuur van 300.000 ha, dat is 15% van alle landbouwgrond in Nederland. Een grote opgave, maar niet onmogelijk als iedereen helpt om (vierkante) meters te maken!

Pin It on Pinterest

Share This