SDG 1.4

Zorg dat alle mannen en vrouwen, met name armen en kwetsbaren, tegen 2030 gelijke rechten hebben op economische middelen, basisdiensten, eigendom en controle over land en andere vormen van armoede, erfenissen, natuurlijke hulpbronnen, passende nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering

Onze bijdrage: DEZB is een basisdienst waar iedereen welkom is. Iedereen heeft toegang tot de bibliotheek. We bieden gratis cursussen aan.

Onze actie: lenerspas voor iedereen ook > 18 jaar en boetevrij lenen.

SDG 2

2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren.

Onze actie: In overleg met de cateraar bespreken waar ze hun voedsel vandaan halen en hoe het assortiment in de tijd naar 100% lokaal en duurzaam kan gaan.

2.5 Tegen 2020 de genetische diversiteit in stand houden van zaden, cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild levende verwanten, ook aan de hand van zaad- en plantenbanken die op een degelijke manier beheerd en gediversifieerd worden op nationaal, regionaal en internationaal niveau; en de toegang bevorderen tot het eerlijk en billijk delen van voordelen afkomstig van het gebruik van genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis, zoals internationaal overeengekomen.

Onze bijdrage: DEZB heeft een zadenbank aangelegd. Iedereen kan zaden brengen en halen!

2.c Maatregelen aannemen die de correcte werking moeten garanderen van de voedselgrondstoffenmarkten en hun afgeleiden en een snelle toegang tot marktinformatie bevorderen, met inbegrip van informatie over voedselreserves, om de extreme volatiliteit van de voedselprijzen te helpen beperken.

Onze actie: Digitaal inzicht geven over websites en publicaties waar burgers meer informatie kunnen krijgen over voedselreserves en grondstoffen beschikbaarheid in de wereld.

SDG 3

SDG 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.

DEZB is partner in INTERREG-project I-KNOW-HOW waarbij mensen die na kanker weer aan het werk willen worden ondersteund.

SDG 3.5: De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

Onze bijdrage: Er is een project binnen DEZB om mensen te helpen bij het stoppen met roken (livestream).

ACTIE: Biedt een programma aan voor personeelseden die willen stoppen met roken. Om overlast te voorkomen ook buiten een rookverbod instellen en speciale plekken aanwijzen net als op de perrons.

SDG 3.9: Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

Onze bijdrage: Er worden biologische schoonmaakmiddelen ingekocht en de ICT wordt gecertificeerd ontmanteld door de verwerker. Het onkruid wordt op natuurlijke manier verwijderd.

 

SDG 4

 

SDG 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

Onze bijdrage: De Bibliotheken in Zeeland geven kinderen, jongeren, ouders en professionals de inspiratie voor een leven lang lezen. Er worden technische voorleeslessen gegeven aan docenten. Bib in de klas en programmas voor kinderdagverblijven, primair en voortgezet onderwijs. https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie.html

SDG 4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

Onze bijdrage: Er worden taallessen Nederlands gegeven. https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/volwassenen.html. De bibliotheek bus die de hele provincie door gaat en toegang geeft tot boeken. DEZB heeft een manifeste getekend met partners tegen laaag geleterdheid https://www.dezb.nl/dam/bestanden/over-ons/ZB/2020-0232-manifestlaaggeletterdheid.pdf

SDG 4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

Onze bijdrage: DEZB is de universiteitsbibliotheek voor University College Roosevelt en HZ University of Applied Sciences. Tijdens de klimaatweek is er een programma vanuit de ZB opgezet om kennis te delen over dit onderwerp. https://www.dezb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-zb-bibliotheek/buurtcafe-over-energie.html

 

SDG 5

 

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

Onze bijdrage: Geen discriminatie in DEZB toegestaan. 

5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting.

ACTIE: Bali medewekers merken dat net als in de samenleving bezoekers soms met geweld verbaal of fysiek dreigen. Meer aandacht voor deze situaties en veiligheid van alle medewerkers.

5.5  Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

Onze bijdrage: Verdeling man/vrouw in het Management Team is 3:1 en Raad van Toezicht 3:2

SDG 6

 

SDG 6.1 Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Onze bijdrage: DEZB heeft op elke verdieping een drinkwatertappunt voor bezoekers.

6.2  Tegen 2030 komen tot toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties.

Onze bijdrage: Er is een openbaar toilet in de bibliotheek vrij toegankelijk voor iedereen. 

6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

Onze bijdrage: alle toiletten hebben waterbesparende kranen en toiletten.

SDG 7

SDG 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

Onze bijdrage: Er wordt gewerkt aan zonnepanelen op het dak waardoor er meer wordt opgewekt dan nodig. Er is ook een project om laadpunten te plaatsen.

SDG 7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

Onze bijdrage: Led verlichting, centrale uitschakeling van een groot deel van de apparaten. Gebouw van de ZB in Middelburg is A+ (energielabel) door de duurzame luchtbehandelingsinstallatie. 

Onze actie: alle medewerkers bewust maken van sluipverbruik voor apparaten die niet automatisch uitschakelen.

 

SDG 8

 

SDG 8.3: bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten.

Onze bijdrage: Via partners wordt er in de bibliotheek aandacht gegeven aan trainingen en support. Er is ook een subisdieloket met 3 ZB advisieurs voor maatschappelijke initatieven. Elk jaar is er een MVO prijs voor ondernemers die bijdragen aan maatschappelijk opgave.

SDG 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Onze bijdrage: Op de printafdeling werken mensen vanuit een sociale werkplaats. Ook voor andere facilitaire diensten worden mensen begeleid. Er is een Programma en netwerkbijeenkomsten en online support voor werk en inkomen.

SDG 8.6  Het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.

Onze bijdrage jongeren die niet aan het werk kunnen komen krijgen een kans op een werkplek bij de printafdeling. Niet alleen jongeren. UWV participatie wet Wajong.

SDG 8.7 Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen.

Onze actie: Door producten in te kopen die uit landen komen waar een risico is op kinderarbeid kan de ZB onbewust betrokken zijn. Vraag de leveranciers waar zij hun producten kopen wat zij er aan doen om dit te voorkomen. Risico groepen: textiel, ICT, gadgets

SDG 8.9 tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert.

ZB biedt naast informatie, educatie en recreatie ook ruimte aan een diversiteit van culturele evenementen en heeft een zeeuwse erfgoed lijn en archief . Als ZB ondersteunen we daarnaast de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2021-2024 van de Provincie Zeeland. Dat doen we door vanuit cultuur de verbinding te zoeken met andere domeinen, of het nu gaat om economie, marketing, natuur, leefbaarheid, vorming of maatschappelijke opgaven in Nederland en Europa. acitiveiten programma.

SDG 9

SDG 9c: In aanzienlijke mate de toegang verhogen tot informatie- en communicatietechnologie en streven naar het verschaffen van universele en betaalbare toegang tot internet in de minst ontwikkelde landen.

Onze bijdrage: In de strategie van ZB is een belangrijke pijler de Participatie- en informatiesamenleving: digitaal mee kunnen doen en digitaal burgerschap. De ZB is actief als het gaat om overheids- en burgerparticipatie. Wij zijn de toegangspoort tot kennis & informatie en ondersteunen inwoners in het ontwikkelen van vaardigheden om hiermee om te gaan.

SDG 10

SDG 10.2: Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Onze bijdrage: Iedereen is welkom. Recent was er een discussie over een spreker en recht van meningsuiting vs discriminatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidslijn.

SDG 11

SDG 11.4: De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

Onze bijdrage: Zeeuwse erfgoedlijn en beeldbank maakt veel zichtbaar. Ook in samenwerking met andere partijen (zeeuws archief, erfgoedzeeland). Behoud van het Erfgoedplatform. Duurzaam opslaan en beschermer van erfgoed.

SDG 11.6: Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

Onze bijdrage: De meeste medewerkers en bezoekers komen op de fiets. De locatie van de bib in Middelburg is dichtbij het station. Er is een BIB FIETS en deelfietsen/ electrisch deel auto. Alle omwonenden kunnen daar ook gebruik van maken. De transport is electrisch en elke volgende bus wordt electrisch (beleid).

SDG 11.7: Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.

Onze bijdrage: De bib is een publieke ontmoetingsplek. Rolstoel toegankelijkheid wordt op gelet er is geen certificaat hiervoor aangevraagd tot nu toe. Hellingbaan is aangepast voor slechtziende en braille bordjes. Onderdeel van risico inventarisatie. Testen worden uitgevoerd ter controle. 

SDG 12

SDG 12.2: Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Onze bijdrage: Boeken worden gedeeld in de bibliotheek met veel anderen. Daarnaast worden de boeken te koop aangeboden en via Uitgelezen gratis aangeboden. Wat daarna nog overblijft wordt kunst van gemaakt met basisscholen en SCALDA. Daarnaast worden de ruimtes verhuurd aan derden.

SDG 12.3: Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.

Onze bijdrage: de cateraar maakt ter plekke niet vooraf om voedselverspilling te voorkomen. DEZB was een ToGoodToGo afhaal locatie.

SDG 12.5: Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Onze bijdage: Afvalscheiding is aanwezig voorkomen dat grondstoffen verbrand worden, maar focus op preventie en hergebruik kan beter. Tip: kijk in je prullebak wordt er goed gescheiden en wat is nodig om goed te scheiden.

SDG 12.7: Duurzame praktijken bij (overheids)opdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten.

Onze actie: duurzaam inkoopbeleid opzetten.

SDG 12.8: Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

Onze bijdrage: Organiseren van thema sessies vanuit maatschappelijk opgave en partners

SDG 13

SDG 13.3: De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Onze bijdrage: bewustwording tijdens de klimaatweek en door het jaar heen met partners zoals ZMF (in het pand).

 

SDG 14

SDG 14.1: Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

Onze bijdrage: Plastic opruimactie op strand vanuit medewerkers initiatief. 

SDG 15

SDG 15.3: Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is.

Onze bijdrage: Sponsoring, partner van Maex, ZMF boek over biodiversiteit.

 

SDG 16

SDG 16.10: Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

Onze bijdrage: 4 freedom awards

 

SDG 17

SDG 17.16: Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.

Onze bijdrage: DEZB is een netwerkorganisatie en werkt met meer dan 500 partners samen. Ook met de Nederlandse bibliotheken wordt samengewerkt.

SDG17.17: Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

Onze bijdrage: De transitie die de Bibliotheek van een boeken-uitleeninstituut naar een maatschappelijke Bibliotheek heeft ingezet, betekent dat de bibliothecaris van nu zich niet meer voornamelijk richt op informeren, maar veel meer ook op inspireren. En eveneens op het met elkaar in verbinding brengen van bezoekers om ontmoeting en debat mogelijk te maken.

Pin It on Pinterest

Share This