DC GWW| SDG  7, 9, 12, 13

Circulair Duurzaam GWW

In 2022 heeft Provincie Limburg een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met het  MVI Platform om te komen tot een routekaart naar een duurzame en circulaire grond- weg- en waterbouw in 2030.

Het potentieel dat aan duurzaamheidswinst gewonnen kan worden door de GWW sector is groot, ook in Limburg. Het betreft niet alleen grote financiële bedragen, ook de milieuimpact door het grote volume grondstoffen- en energiegebruik maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. En dat is nodig om onze steen bij te dragen aan de afspraken die gemaakt zijn in de Klimaatwet en het Klimaatakkoord.

De Provincie Limburg zal middels dit plan van aanpak scenario’s ontwikkelen waaruit Gedeputeerde Staten in 2023 kunnen kiezen en toevoegen aan de volgende Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 (NKG).

 

Duurzame Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen (SDG)

sdg 7 inkoop

SDG 7.2 & 7.3 

De transitie naar klimaatneutrale werken betekent dat er voor de aanleg, het transport, de productie van de grondstoffen, onderhoud en verlichting van wegen en kunstwerken geen CO2 wordt uitgestoten:

 • Beperk de energievraag
 • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen
 • Ga voor hoog rendement
MVI inclusieve samenleving PL

SDG 9.4

De provincie wil haar rol als “launching customer” inzetten om innovaties op het gebied van circulaire economie een marktkans te bieden. Door ruimte te bieden op een deel van een project kunnen leveranciers vaak MKB bedrijven hun innovaties testen. Hiermee kunnen we ondernemers helpen aan een proof of concept zonder hoge extra kosten. Voorbeeld hiervan is Kunststofvezel wapening voor beton.

sdg 12 voedsel verspilling

SDG 12.2 & 12.5

De transitie naar een circulaire economie is gericht op het efficiënter omgaan met de beschikbare grondstoffen. Efficiënter gebruik van grondstoffen kan via:

 • Narrow the loop: refuse, rethink, reduce
 •  Slow the loop: reuse, repair, remanufacturing
 • Close the loop: recycle
 • Substitutie van eindige grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen
sdg 17 inkoop

SDG 17.7

Wij zetten de reeds ingezette acties door zoals het bijwonen kennisnetwerken, ervaringen uit lopende opdrachten toepassen en het bijhouden van een overzicht van maatregelen. Netwerken zijn o.a.: Asfaltketen Zuid Nederland en Betonketen Limburg, P12 (DGWW in IPO verband), Infraoverleg Limburg (opdrachtgevers en -nemers), Teamoverleg Circulaire economie.

 

Hoe we gaan reduceren

Via negen actielijnen gaan we de reductie doelstellingen te realiseren voor CO2 en primair materiaal gebruik. De strategie die we hierbij volgen:

 • Uitvoeren nulmeting om te bepalen waar we staan (A2)
 • Bepalen in welke mate maatregelen CO2 en grondstoffen gebruik reduceren en wat ze kosten (A1,A3, A4, A5, A6 en A8)
 • Ervaringen delen (A1, A7, A8)
 • Bepalen combinaties van maatregelen in verschillende scenario’s om in meer of mindere mate de doelstellingen te behalen inclusief bijbehorende kosten (A9)
 • Monitoren of een maatregel danwel scenario leidt tot het gewenste doel om bij te stellen.

“Door de eisen bij te stellen op basis van de ervaringen uit de andere actielijnen borgen we dat de minimumeisen op een hoger niveau komen en er geen kansen qua CO2 reductie en verbeteren circulariteit gemist worden. Onder de actielijn experimenteren in aanbestedingen kijken we of er pilots uitgevoerd kunnen worden.”

Maurice Muijrers

Duurzaam Circulair GWW, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This