Circular | SDG  9, 10, 12, 17

OMOP

Het doel is om de contractkeuze Onderhoudsbestek verhardingen Met Open Posten (OMOP) voor deelopdrachten vanaf de voorbereidende fase tot het moment van uitvoering aan te besteden. 

 De scope betreft het Groot Onderhoud Verhardingen (herstel en aanleg van elementen- en asfalt en betonverhardingen) inclusief alle hierbij voorkomende werkzaamheden.

Door de uit te voeren werkzaamheden over het hele jaar te spreiden en heeft de opdrachtnemer meer keuzevrijheid voor het moment van uitvoering van de deelopdracht, uiteraard in overleg met opdrachtgever en stakeholders.

Over dit project

Opdrachtgever: Provincie Limburg

Periode: Raamovereenkomst 2021-2024

Tender: Europese openbare procedure

Gunning: EMVI

Circulariteit:
Plan van Aanpak Circulaire Economie in te dienen, gericht op het leveren van een actieve bijdrage om tijdens de looptijd van het contract de mate van circulariteit te verbeteren binnen het beschikbare budget om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van een Circulaire Economie.

OMOP draagt bij aan de volgende Duurzame Doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG)

MVI inclusieve samenleving PL

positieve impact indicatoren

De indicatoren zijn gebaseerd op de internationale SDG lijst van de United Nations.

SDG 9.4

Innovatie

Het plan van aanpak moet zichtbaar maken welke innovaties een bijdrage leveren aan het verbeteren van de mate van circulariteit en daarmee in de transitie naar een Circulaire Economie.

SDG 10.3

SROI

Op deze aanbesteding en op de uitvoering van de opdracht is de Social Return-regeling van de Provincie Limburg van toepassing.

SDG 12.2 & 12.5

Circulair materiaal 

Het plan van aanpak moet inzicht gegeven in de herkomst en bestemming van de  gebruikte grondstoffen, materialen, onderdelen en producten. Inclusief het formuleren en vervolgens behalen van realistische doelstellingen op het gebied van circulariteit.

SDG 17.17

Ketenpartners

Visie op de samenwerking met en de rol van ketenpartners (bijvoorbeeld fabrikanten van grondstoffen, transporteurs, etc.) in het proces van circulariteit en hergebruik van grondstoffen, materialen, onderdelen en producten.

De uitvraag

Plan van Aanpak Circulaire Economie  bevat:

  1. De visie op de rol van de inschrijver.
  2. De bijdrage aan het verbeteren van de mate van circulariteit.
  3. Het zichtbaar maken van circulairiteit van de toegepaste grondstoffen en materialen en verbeteringen tijdens conctract.
  4. Het formuleren en vervolgens behalen van realistische doelstellingen.
  5. De visie op de samenwerking met en de rol van ketenpartners.
  6. De mate en wijze waarop inzicht over de herkomst van en de bestemming (na levensduur) van de gebruikte grondstoffen, materialen, onderdelen en producten.
kaart leisurelane parkstad

“Voor de OMOP hebben we er voor gekozen om tijdens het contract te sturen op een hogere mate van circulariteit waarbij we dit zichtbaar gaan maken en samen met ketenpartners realiseren.”

Nele Souverijns

Inkoper, Provincie Limburg

wij maken positieve impact

    doe jij ook mee?

Pin It on Pinterest

Share This