SDG 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

Herinrichting Kerkring Renesse

Op basis van het voorlopig ontwerp d.d. 22 maart 2021 mede gebaseerd op het ontwerp van augustus 2017, is in beeld gebracht op welke wijze het project bijdraagt aan de 17 doelen. Het is van belang om deze waarden te borgen in de uitvoering.

In het Masterplan Renesse zijn de ambities neergelegd voor de ontwikkeling van het dorp Renesse naar de aantrekkelijke en gezellige badplaats van de toekomst. Belangrijk onderdeel daarvan is het verbeteren van de aantrekkelijkheid en verblijfskwaliteit van het centrum en het creëren van een prettigere openbare ruimte.

Het plangebied betreft de Kerkring die een bijzondere uitstraling krijgt in het vernieuwde centrum.

Over dit project

Dit project is onderdeel van het Masterplan Renesse. De kerkring is het historische hart van het vernieuwde centrum.

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland

Opdrachtnemer: Aannemingsbedrijf  De Bokx B.V.

Periode: Gunning opdracht: juli 2021.  Start uitvoering oktober 2021.

Oplossingen: Drinkwater tappunt, bomen aanplanten, regionale bloemenmix, hergebruik stenen, verkeersluw maken openbare ruimte, duurzame energie, historische elementen, oplaadpunt fietsen en scooters.

positieve impact indicatoren

De wereldwijd toegepaste indicatoren zijn gebaseerd op het raamwerk voor de duurzame doelen voor 2030. 

ambitieuze impact (niveau 3)

9.4 lage CO2 impact

In het project zijn elektrische oplaadpunten voor scooters/fietser voorzien. Hergebruik van 5500m2 bakstenen (198 ton vermeden CO2 emissies). Een innovatieve LED verlichting voor de kerk.

15.9 versterk biodiversiteit

Er worden 26 bomen toegevoegd. Het groen zorgt voor extra verkoeling in de zomer. Het groen en bloemenmix gemeente is gebaseerd op inheemse soorten, waardoor biodiversiteit in het project gebied verbeterd.

17.7 samenwerking

Het plan is opgesteld met de gemeente, de Dorpsraad, de Kerk, Ondernemersvereniging, de detailhandel- en horecaondernemers, de marktmeester, de kermisexploitant, omwonenden en andere betrokkenen.

significante impact (niveau 2)

3.9 lagere luchtemissies

Het project draagt bij aan de verkeersveiligheid door de mogelijkheid om het gebied af te sluiten en minder toegankelijk te maken. Hierdoor neemt ook de luchtvervuiling en geluidsoverlast af.

4.7 SDG impact

Voor dit project is de SDG impact in beeld gebracht en zijn extra kansen geïdentificeerd voor de aannemers. Door het zichtbaar maken van de impact wordt kennis verspreid.

6.1 drinkwater

In het project is een openbaar drinkwater tappunt voorzien. Er is een kans om rietfilters te plaatsen om het hemelwater te filteren (zie inspiratiekaart SDG6).

8.9 duurzaam toerisme

Dit project creëert met het groene kerkplein de ontmoetingsplek voor bezoekers van een badplaats van de toekomst. De bedrijven gaan een plan van aanpak verduurzaming opstellen.

11.7 openbare ruimte

In het project is een speciale ruimte ingericht voor het kunstwerk Zeehond’, worden de historische banken hergebruikt en wordt de ruimte zo ingericht dat het veiliger wordt.

12.5 hergebruik

In het project wordt het vrijkomende zand en de straatstenen opnieuw ingezet, de voeten van de openbare verlichting hergebruikt en de historische banken opnieuw teruggeplaats.

13.2 adaptatie

De gemeente heeft een klimaat adaptieplan opgesteld voor het gebied en energieneutraal beleid. In dit project wordt groen toegevoegd om water te bufferen. 

16.1.3 minder overlast

Het Masterplan richt zich op een kwalitatief aantrekkelijke badplaats voor gezinnen en niet op jongeren groepen, die in het verleden regelmatig onrust veroorzaakten in de avonduren.

basis impact (niveau 1)

7.2 duurzame energie

De gemeente heeft een Energie Agenda en Zeeland heeft een  regionale energie strategie. De energie in het projectgebied voor verlichting en oplaadpunten is afkomstig uit duurzame energie.

MVI inclusieve samenleving PL

10.2 invalide plaats 

Het project heeft invalide parkeerplaatsen voorzien.  

Kansen om de impact te verhogen voor dit project

  • Sport elementen voor meer beweging (SDG3)
  • Extra hemelwater opvang (SDG6)
  • Lokale leveranciers (SDG8)
  • Biobased Informatie board  (SDG9)
  • 100% hergebruik natuursteen (SDG12/SDG1)
  • Veel platte daken voor zonne energie (SDG7)

 

“We hebben een kansenkaart gemaakt met behulp van het SDG inkoop kompas. Hieruit komt naar voren dat er directe en indirecte kansen zijn om met de kwaliteitsimpuls de bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen verder te vergroten. Deze delen we met onze aanbieders zodat het ontwerp geoptimaliseerd kan worden”.

Pieter Swerus

Concern inkoper, Gemeente Schouwen-Duiveland

Pin It on Pinterest

Share This