Meetbare impact

Provincie Zeeland heeft samen met het MVI Platform een methodiek ontwikkeld om voor iedere aanbesteding de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen meetbaar te maken. Via onderstaand rekenblad kan een aanbieder van producten, diensten of een werk zichtbaar maken wat de vermeden CO2 emissies, inclusief de lagere milieu impact van secundaire materialen is voor een product, dienst of werk.

Door alle inkopen op te tellen wordt zichtbaar voor het MVI Plan welke impact is gerealiseerd. Hiermee wordt tevens scope 3 in beeld gebracht voor de hele organisatie.

%

reductie primaire grondstoffen

kg vermeden primaire grondstof

De Nederlandse overheid heeft de ambitie geformuleerd om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben bereikt. Hoe om te gaan met downcycling (afname van de kwaliteit/zuiverheid) van materialen wordt op dit moment op rijksniveau afgestemd. Primaire grondstoffen zijn metalen, mineralen en olie en gas. Provincie Zeeland heeft het grondstoffen akkoord getekend en wil in 2030 50% minder primaire grondstoffen inkopen.

%

CO2 emissies reduceren

KG vermeden CO2 

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt door de uitstoot van broeikasgassen.  Daarom is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. Provincie zeeland neemt haar verantwoordelijkheid om het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave te realiseren met emissiereductie. Daarnaast hebben Provincies samen met gemeenten, waterschappen en het Rijk afgesproken dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht moet zijn.

sdg 11 schone lucht

%

gezondheidswinst

KG vermeden NOx 

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

m3 opslag zoetwater

m3 opslag zoetwater 

Effecten van klimaatverandering zijn al merkbaar. Door drie droge jaren op rij dalen met name in Oost- en Zuid-Nederland de grondwaterstanden. Bij keuzes in de ruimtelijke inrichting moet meer rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van water. Ook zullen alle watergebruikers zuiniger om moeten gaan met water en moet water veel beter vastgehouden en slimmer verdeeld worden. In aanbestedingen stimuleren we de opslag van zoetwater in onze Provincie.

%

CRM stoffen uitfaseren

kg vermeden CMR stoffen

Stoffen met Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht) eigenschappen hebben worden CMR stoffen genoemd. SZW publiceert jaarlijks een lijst van CMR stoffen.  Provincie Zeeland wil deze stoffen uitfaseren door actief alternatieven uit te vragen en te testen voor ingekochte producten.

m2 inheems groen

m2 inheems groen 

We krijgen steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte door een verandert klimaat. Provicie Zeeland stimuleert het als maatregelen genomen worden om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in Zeeland beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk. De Provincie moedigt natuurbeheer aan door subsidies te verlenen aan terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrarische natuurbeheerders voor herstel.

MW opgesteld vermogen hernieuwbare energie

MW geinstalleerde hernieuwbare energie 

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windmolens, zonne-energieprojecten, energie uit water en biomassa. In het zeeuws energie akkoord kijken laat zien hoe we samen op weg naar een energieneutraal 2050, duurzaam wonen en leven in Zeeland.

Pin It on Pinterest

Share This