Plan MVI 2021 – 2024 | Dashboard

Provincie Zeeland heeft er voor gekozen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als kompas te gebruiken om impact te maken met haar inkopen.

 

Centraal in het plan staat het borgen van MVI, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Het plan is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en beleidsmedewerkers en inkopers van Provincie Zeeland, RWS en zeeuwse gemeentes.

Per project wordt het ambitieniveau van te voren vastgelegd voor de SDG impact.  De resultaten worden gemonitord via onderstaand dashboard. 

Om te focussen op impact hebben we via de SDG Challenge internationale studenten gevraagd met welk doel we de meeste impact kunnen maken (zie video boodschap). Alle projecten moeten tenminste impact maken op SDG9, om de innovatie te stimuleren in de keten. 

De SDG dialogen die we hebben gehouden met meer dan 70 stakeholders hebben hele concrete input geleverd om impact te maken. Daarom hebben we besloten dit jaarlijks te herhalen. Deze dialogen inspireren en verbinden.

Martin Scherpenisse

Strategisch inkoper, Provincie Zeeland

%

Aantal inkopen 2021

Ambities

1. geen schadelijke stoffen

2. verbeteren luchtkwaliteit

3. samenwerken en burgerparticipatie

Ambities

1. 100% NL certificaten

2. lokaal opwekken

3. opwekking binnen project

MVI inclusieve samenleving PL

Ambities

1. opschalen

2. testen

3. ontwikkelen

MVI inclusieve samenleving PL

Ambities

1. haalbaarheidstoets

2. werkervaring/stages

3. pilots en samenwerken

Ambities

1. energie-efficiency en dynamische verlichting

2. dialoog over leefbaarheid verbeteraspect

3. lokale kringlopen, mobiliteitshubs, kunst en cultuur integreren

Ambities

1. minimaliseren afval

2. hergebruik, hiernieuwbaar, herbruikbaarheid meten

3. Pilots biobased, living labs, LCA hele keten

MVI inclusieve samenleving PL

Ambities

1. klimaateisen MVI criteria tool

2. buffering water, aanplanten inheemse bomen, CO2 voetafdruk

3. emissievrije materiaal en bouwplaats, klimaatadaptie living labs

Ambities

1. duurzaam onderhoud MVI criteria tool

2. beperkt ruimte beslag en verhoog bodemvruchtbaarheid

3. biodiversiteit meten en samenwerken met NGOs en burgers

MVI projecten 2021-2024

Benieuwd naar onze resultaten 2017 – 2020?

Pin It on Pinterest

Share This